Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Người Thái Hát Lừu vui Tết Độc lập

18:45 | 02/09/2018 302 lượt xem