Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Người mẹ - Mang niềm tin đến cho trẻ em khuyết tật

19:56 | 07/08/2017 644 lượt xem