Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Người cô già nuôi cháu gái khuyết tật, thiểu năng trí tuệ

18:17 | 28/04/2018 156 lượt xem