Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Người cao tuổi tỉnh Yên Bái “tuổi cao, chí càng cao”

20:05 | 05/01/2019 115 lượt xem