Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nghĩa Lộ: Nâng cao chất lượng lưu trú góp phần phát triển du lịch

20:23 | 08/10/2018 155 lượt xem