Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nghị quyết 57, HĐND tỉnh khóa XVIII - Động lực để học sinh dân tộc thiểu số yên tâm đến trường

11:39 | 03/12/2018 220 lượt xem