Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nghị lực của cô trò nhỏ Thu Phương

14:02 | 24/01/2019 1,009 lượt xem