Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nghệ thuật hát sắc bùa của người Mường

15:49 | 11/02/2019 124 lượt xem