Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngành giáo dục Yên Bái học và làm theo Bác

19:46 | 03/06/2019 61 lượt xem