Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngàn thông Trạm Tấu, mây núi Tà Xùa

10:47 | 13/05/2019 194 lượt xem