Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII)

17:20 | 11/04/2019 114 lượt xem