Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nét mới tại Liên hoan PT - TH Yên Bái lần thứ 17 năm 2018

19:37 | 29/08/2018 177 lượt xem