Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nâng cao ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông – Giải pháp then chốt để giảm thiểu tai nạn giao thông

16:07 | 02/12/2018 186 lượt xem