Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới

16:08 | 26/11/2018 120 lượt xem