Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mù Cang Chải đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa

18:17 | 11/11/2018 173 lượt xem