Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Một số người dân tỉnh Yên Bái bị lôi kéo tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”

19:12 | 09/05/2018 515 lượt xem