Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mỗi Chủ tịch Công đoàn – Một tấm gương tiêu biểu

23:41 | 11/12/2018 104 lượt xem