Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mít tinh tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019

20:08 | 25/04/2019 112 lượt xem