Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái: Cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân

17:50 | 11/07/2019 88 lượt xem