Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mái đình làng biển - Thí sinh: Nông Thị Hai Đức

17:24 | 07/10/2016 637 lượt xem