Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lưu trữ thư tịch cổ ở Yên Bái

11:37 | 08/06/2019 66 lượt xem