Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lục Yên tăng cường các giải pháp ngăn ngừa dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn

18:48 | 08/05/2019 89 lượt xem