Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lục Yên: sản lượng khai thác thủy sản hàng năm đạt 1.750 tấn

18:24 | 09/03/2019 38 lượt xem