Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lục Yên phát huy hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân

20:13 | 02/10/2018 172 lượt xem