Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Luật Du lịch 2017 – Động lực cho Ngành du lịch phát triển

19:01 | 07/11/2017 316 lượt xem