Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Liên kết trong sản xuất nông nghiệp ở Yên Bái

19:25 | 15/10/2018 127 lượt xem