Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Liên kết sản xuất theo chuỗi trong sản xuất nông nghiệp

18:05 | 29/11/2018 76 lượt xem