Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Liên kết phát triển thủy sản mở hướng làm giàu cho nông dân

18:51 | 17/06/2019 108 lượt xem