Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lễ trưởng thành Học kỳ trong quân đội đợt 3 năm 2018

20:02 | 03/07/2018 186 lượt xem