Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lễ trưởng thành Học kỳ trong quân đội đợt 1 năm 2019

11:25 | 07/06/2019 40 lượt xem