Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lễ hội đền Hóa Cuông, huyện Trấn Yên

19:47 | 18/02/2019 402 lượt xem