Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lễ hội Cầu Mùa của người Khơ Mú huyện Văn Chấn

18:44 | 24/02/2018 1,163 lượt xem