Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài

20:13 | 02/10/2018 159 lượt xem