Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kỹ thuật chăm sóc tre Bát Độ sai trồng và kỹ thuật thu hoạch sơ chế măng

16:57 | 26/06/2017 825 lượt xem