Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kinh nghiệm hoàn thiện tiêu chí nhà ở dân cư ở xã Mông Sơn huyện Yên Bình

19:42 | 20/10/2016 249 lượt xem