Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái tại huyện Văn Yên

18:30 | 21/03/2019 214 lượt xem