Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái

19:46 | 06/09/2018 276 lượt xem