Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kiểm tra tiến độ thành lập Bộ phận Phục vụ hành chính công tại Yên Bình và thành phố Yên Bái

18:15 | 14/03/2019 222 lượt xem