Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khu sinh thái Ecolodgi, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải

20:14 | 26/10/2018 603 lượt xem