Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Không phụ lòng tin yêu của nhân dân

19:37 | 13/06/2019 180 lượt xem