Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội huyện Văn Yên phát huy hiệu quả hoạt động

08:29 | 14/11/2018 132 lượt xem