Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khoa học và công nghệ - Động lực thúc đẩy phát triển KTXH

19:23 | 17/05/2019 204 lượt xem