Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khó khăn trong thực hiện tiêu chí 70% dân số tham gia BHYT

17:47 | 03/07/2014 502 lượt xem