Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khó khăn trong chuyển đổi sản xuất gạch xây dựng

19:46 | 06/09/2018 155 lượt xem