Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm soát chi cân đối ngân sách gần 4.400 tỷ đồng

18:35 | 03/12/2018 86 lượt xem