Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3

19:59 | 03/07/2017 775 lượt xem