Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kết quả thực hiện tuyên truyền pháp luật năm 2018

18:04 | 01/01/2019 61 lượt xem