Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Kết quả thực hiện Nghị định 209/CP tại huyện Văn Yên.

18:30 | 10/06/2014 543 lượt xem