Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Yên Bình yêu cầu Nhà máy sắn Vũ Linh tạm dừng sản xuất kể từ ngày 8/1/2019

19:35 | 07/01/2019 571 lượt xem