Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Yên Bình gắn phát triển du lịch với củng cố quốc phòng

19:34 | 20/12/2017 414 lượt xem